Insane

Tiếng Anh

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 (Luyện tập)

Bài tập trắc nghiệm Unit 8 (Luyện tập) Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả. Bài 1: Tìm từ

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 (Test 2)

Bài tập trắc nghiệm Unit 8 (Test 2) Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả. Bài 1: Tìm từ có

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 (Test 1)

Bài tập trắc nghiệm Unit 8 (Test 1) Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả. Bài 1: Tìm từ khô

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) Động từ khuyết thiếu là gì? Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) là các động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó

Đại từ tân ngữ (me, us, you, ...)

Đại từ tân ngữ Đại từ tân ngữ là gì? Đại từ tân ngữ cũng là Đại từ nhân xưng nhưng chúng không được làm chủ ngữ mà chỉ được làm tân ngữ hay bổ ngữ.

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) Cách thành lập am/is/are + V-ing Cách sử dụng Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả: Một hành

Grammar Practice (trang 92-95 SGK)

Unit 8: Out and About Grammar Practice (trang 92-95 SGK Tiếng Anh 6) 1. Present Simple Tense (thì Hiện tại đơn) a) go How do you go to school? I g

C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)

Unit 8: Out and About C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.) can và cannot/can't

B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

Unit 8: Out and About B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions. ()

A. What are you doing? (Phần 1-7 trang 82-85 SGK Tiếng Anh 6)

Unit 8: Out and About A. What are you doing? (Phần 1-7 trang 82-85 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and repeat. (Lắng nghe và đọc.)

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 (Test 2)

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 (Test 2) Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả. Bài 1: Tìm từ có

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 (Test 1)

Bài tập trắc nghiệm Unit 9 (Test 1) Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả. Bài 1: Tìm từ trá

Hỏi màu sắc; Câu hỏi chọn lựa và Thứ tự tính từ

Hỏi màu sắc Để hỏi về màu sắc, các em sử dụng mẫu câu: What colour + be + danh từ? Trong câu trả lời, các em sử dụng tính từ chỉ màu sắc theo mẫu c
Ngẫu Nhiên