XtGem Forum catalog

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 9 (Test 2)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.1. a. hand b. fat c. orange d. black
2. a. chest b. leg c. red d. lifter
3. a. finger b. light c. thin d. big
4. a. nose b. color c. mother d. Monday
5. a. round b. house c. shoulder d. mouth

1c 2d 3b 4a 5cBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.6. She puts her .... over her ears.
a. legs b. feet c. hands d. toes
7. .... does she do? She is a gymnast.
a. What b. How c. Who d. Which
8. Look!The teacher .... .
a. come b. comes c. coming d. is coming
9. .... color are his eyes?
a. What b. How c. When d. Where
10. Where is Lan? She .... in front of the television.
a. sit b. sits c. is siting d. is sitting

6c 7a 8d 9a 10dBài 3: Tìm lỗi sai.11. They cleaning their big house at six o’clock.
A B C D
12. We go to school every mornings.
A B C D
13. Does he brush his teeth and takes a shower every morning?
A B C D
14. The school is among the bookstore and the restaurant.
A B C D
15. There is a tongue and thirty-two tooth in our mounth.
A B C D

11b 12d 13c 14b 15cBài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).Miss Lee is a teacher. She is tall and thin. Her face is oval. Her
hair is long and black. Her eyes are big and brown. Her nose is small.
Her lips are red and full. She is beautiful. And she is a good teacher,
too.
16. Miss Lee is a good teacher.
a. True b. False c. No information
17. Miss Lee has an oval face.
a. True b. False c. No information
18. Miss Lee’s eyes are big and blue.
a. True b. False c. No information
19. Miss Lee has white and small teeth.
a. True b. False c. No information
20. Miss Lee is beautiful.
a. True b. False c. No information

16a 17a 18b 19c 20aCác bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 9 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dối trá không nằm trong ngôn từ; nó nằm trong sự việc.
Falsehood is never in words; it is in things.
Italo Calvino
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên