pacman, rainbows, and roller s

Chương I. Bài 1.Este – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 7, 8 SGK Hóa lớp 12 tập 1
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6  trang  7, 8  SGK Hóa lớp 12 tập 1


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống cạnh các câu sau:


a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.


b)Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .


c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.


d) Hợp chất CH3COOC2H5  thuộc loại este.


e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.


Câu 2: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?


A. 2                        B. 3, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.
Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên