Snack's 1967

A. What are you doing? (Phần 1-7 trang 82-85 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người tầm thường nắm quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo.
The ordinary man with extraordinary power is the chief danger for mankind
not the fiend or the sadist.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên