Disneyland 1972 Love the old s

A. What are you doing? (Phần 1-7 trang 82-85 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá tốt để trở thành hiện thực.
I used to believe in forever, but forever is too good to be true.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên