Snack's 1967

Lịch Sử

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Lịch Sử

Lịch Sử 9 -Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX..

Sử 9 -Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX . ĐÔNG ÂU​

Sử 9- Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX (

Sử 9- Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX ( 1975-1991).​ I. Sự khủng hoảng và tan

Lịch Sử 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ..

Sử 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA.​

Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .

Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .​

Lịch Sử 9- Bài 5 :CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á .

Sử 9- Bài 5 :CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á .​

Lịch Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.

Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.​

Lịch Sử 9- Bài 7:CÁC NƯỚC MỸ LA TINH .

Sử 9- Bài 7:CÁC NƯỚC MỸ LA TINH .​

Lịch Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.

Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.​

Lịch Sử 9-Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU .

Sử 9-Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU .​

Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .

Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .​

Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .

Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .​

Lịch Sử 9 -Bài 13:TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY.

Sử 9 -Bài 13:TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY.​

Lịch Sử 9 -BÀI 14 : VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT .

Sử 9 -BÀI 14 : VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT .​ I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp . * Nguyên nhân : sa
Ngẫu Nhiên