80s toys - Atari. I still have

B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 8: Out and About


B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read. Then ask and answer the questions.


()


B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

- Lúc này là 5 giờ sáng. Ông Quang là tài xế xe tải và ông đang trên đường đến một trang trại.


- Ông Quang đang đi đến một trang trại. Một người nông dân đang đợi ông.


B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

- Ông Quang và người nông dân đang chất rau lên xe tải.


- Ông Quang đang lái xe đi Hà Nội. Ông ấy đang chở rau đến chợ.


B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

- Ông Quang ở chợ. Ông ấy đang dỡ rau xuống.


- Bây giờ là 7 giờ sáng và ông Quang đang ăn sáng tại một gian bán hàng ăn vặt.


Hỏi và trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có gì đáng ghét hơn là nói nhiều về bản thân mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên