Disneyland 1972 Love the old s

B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 8: Out and About


B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read. Then ask and answer the questions.


()


B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

- Lúc này là 5 giờ sáng. Ông Quang là tài xế xe tải và ông đang trên đường đến một trang trại.


- Ông Quang đang đi đến một trang trại. Một người nông dân đang đợi ông.


B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

- Ông Quang và người nông dân đang chất rau lên xe tải.


- Ông Quang đang lái xe đi Hà Nội. Ông ấy đang chở rau đến chợ.


B. A truck driver (Phần 1-4 trang 86-88 SGK Tiếng Anh 6)

- Ông Quang ở chợ. Ông ấy đang dỡ rau xuống.


- Bây giờ là 7 giờ sáng và ông Quang đang ăn sáng tại một gian bán hàng ăn vặt.


Hỏi và trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thứ mà con người coi trọng trên thế giới này không phải là quyền mà là đặc quyền.
What men value in this world is not rights but privileges.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên