Polaroid

C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 8: Out and About


C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read.


(Lắng nghe và đọc.)


cancannot/can't


C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:


- Xin chào. Tôi tên là Hoan. Tôi là một cảnh sát. Tôi có một công việc khó khăn. Hãy nhìn người đàn ông chạy xe máy kia. Anh ta đang chạy vào con đường đó. Biển báo ghi "Một chiều". Bạn không thể đi vào con đường đó.


C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:


- Một vài biển báo cho biết bạn có thể làm việc gì đó. Biển báo này cho biết "Bạn có thể đỗ xe ở đây".


- Một vài biển báo cho biết bạn không thể làm việc gì đó. Biển báo này cho biết "Bạn không thể đỗ xe ở đây".


2. What do the road signs mean? Add can or can't., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn con người sẽ đáp lại những ơn huệ nhỏ, thừa nhận ơn huệ trung bình và trả ơn huệ lớn
bằng sự vô ơn.
Most people return small favors, acknowledge medium ones and repay greater ones
with ingratitude.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên