pacman, rainbows, and roller s

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 (Test 1)
Bài tập trắc nghiệm Unit 9 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.1. SMALL a. long b. big c. blue d. old
2. TALL a. short b. orange c. quite d. full
3. FAT a. oval b. white c. thin d. noisy
4. LIGHT a. yellow b. round c. careful d. heavy
5. WEAK a. beautiful b. strong c. dangerous d. brown

1b 2a 3c 4d 5bBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. He lifts weights as a sport. He’s a .... .
a. gymnst b. engineer c. farmer d. weight lifter
7. It’s a beautiful day. The sky is .... .
a. black b. blue c. gray d. green.
8. .... her lips full or thin?
a. Are b. Is c. Do d. Does
9. .... color are her eyes?
a. Who b. What c. How d. Where
10. He is .... between his sister and his brother.
a. sit b. sits c. siting d. sitting

6d 7b 8a 9b 10dBài 3: Tìm lỗi sai.11. She washes her long hair now.
A B C D
12. He is brushing his teeth every morning.
A B C D
13. He works on Monday to Friday.
A B C D
14. How many books do he have?
A B C D
15. She goes to London by a plane.
A B C D

11b 12a 13c 14c 15dBài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.Nam: (16).... is that?
Lien: That’s Chi. She is my (17).... .
Nam: What does she do?
Lien: She is a gymnast.
Nam: She is (18).... . Is she (19).... ?
Lien: No, she ....(20). She’s strong.
16. a. Who b. What c. Which d. How
17. a. brother b. sister c. engineer d. farmer
18. a. tall, thin b. tall and thin c. tall or thin d. tall but thin
19. a. beautiful b. good c. old d. weak
20. a. isn’t b. doesn’t c. is d. not

16a 17b 18b 19c 20aCác bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 9 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.
Self
conceit may lead to self
destruction.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên