Đại từ tân ngữ (me, us, you, ...)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi kẻ kém đạo đức ở ngôi cao, dân chúng rên than.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog