Ring ring

Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 (Test 1)
Bài tập trắc nghiệm Unit 15 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.1. a. river b. desert c. lake d. sea
2. a. beach b. mountain c. forest d. building
3. a. tower b. high c. structure d. wall
4. a. language b. nationality c. speak d. weather
5. a. old b. school c. grade d. name

1b 2d 3b 4c 5aBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. Her school is .... than his school.
a. small b. smaller c. the smaller d. smallest
7. Mexico City is the .... city in the world.
a. biger b. bigger c. bigest d. biggest
8. Nicole is from Australia. She speaks .... .
a. Australia b. Australian c. England d. English
9. How .... is she?
a. high b. height c. tall d. longth
10. Ha Noi is the .... of Viet Nam.
a. capital b. city c. mountain d. forest

6b 7d 8d 9c 10aBài 3: Tìm lỗi sai.11. It is one of the higher mountains in the world.
A B C D
12. This city has a population for 6.3 milion.
A B C D
13. She always go to Hong Kong on summer vacation.
A B C D
14. The River Nile is 6,437 kilometers length.
A B C D
15. Tomorrow, I am going to visiting the Tower of London.
A B C D

11c 12d 13a 14d 15cBài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.Hi. My name is Lan. I’m from Viet Nam. I’m (16).... . My country is
very beautiful. We have lots of mountains. We have great (17).... like
the Red and Mekong River. We have lots of lakes, too.
We have lots of rain, so the country is very (18).... . We have
(19).... foreset and we don’t have any ....(20). We have lots of beautiful
beaches. It is a great country.
16. a. Vietnam b. Vietnamese c. France d. China
17. a. river b. rivers c. park d. parks
18. a. green b. greener c. the greener d. greenest
19. a. long b. high c. tall d. big
20. a. desert b. deserts c. desert d. deserts

16b 17b 18a 19d 20dCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 15 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một người chịu đựng những gì mình có thể.
Pain is as diverse as man. One suffers as one can.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên