Old school Easter eggs.

Chương 5. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 159 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  159  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1:  Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.


Câu 2: Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?


Câu 3:Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.


Câu 4: Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?


Câu 5: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?


A. Thể tích.                    B. Khối lượng.


C. Nhiệt độ tuyệt đối.        D. Áp suất.


Câu 6: Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ?, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn, nhưng hãy giữ một tâm hồn gọn gàng.
Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên