Chương 5. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 159 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  159  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1:  Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.


Câu 2: Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?


Câu 3:Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.


Câu 4: Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?


Câu 5: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?


A. Thể tích.                    B. Khối lượng.


C. Nhiệt độ tuyệt đối.        D. Áp suất.


Câu 6: Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ?, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
Glory, built on selfish principles, is shame and guilt.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog