XtGem Forum catalog

Lời yêu cầu (Can you ...?)
Lời yêu cầu (Can you ...?)


Ở phần ngữ pháp Động từ khuyết thiếu Unit 8 các em đã học động từ khuyết thiếu can được sử dụng để chỉ khả năng hay sự cho phép. Trong bài này, can được sử dụng để diễn tả lời yêu cầu:


Yêu cầu điều gì


Can + I + động từ nguyên thể (không to) + ... ?- Can I have an apple, Mom?
Mẹ ơi cho con trái táo nhé?
- Can I have a bottles of cooking oil, please?
Vui lòng cho tôi một chai dầu ăn?

Mẫu câu Can I help you? (Ông/Bà/Anh/Chị cần gì?) thường được sử dụng ở cửa hàng hay cơ quan, văn phòng.


Yêu cầu ai làm gì


Can + you + động từ nguyên thể (không to) + ... ?- Can you go to the store for me?
Con đi ra tiệm giùm mẹ nhé?
- Can you help me, please?
Bạn vui lòng giúp tôi nhé?

Để trả lời lời yêu cầu, các em nên từ chối hoặc đồng ý một cách lịch sự theo các mẫu câu sau:- Yes, of course/ certainly. Vâng, được.
I'd like to.

- I'm sorry, I can't. Rất tiếc, tôi không thể.
I'd like to, but I'm sorry I can't. I'm busy.
Tôi muốn lắm, nhưng rất tiếc tôi không thể. Tôi bận rồi.
....

Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 11 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người không cho rằng sự tồn tại của mình là hiển nhiên mà thấy nó là điều bí ẩn vô cùng, tư tưởng bắt đầu.
As soon as man does not take his existence for granted, but beholds it as something unfathomably mysterious, thought begins.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên