80s toys - Atari. I still have

Hỏi số lượng, Hỏi giá (How much ...?)
How much ...?


Từ để hỏi How much ...? (bao nhiêu ...?) được sử dụng để hỏi về số lượng của vật không đếm được và giá cả của vật gì đó.


Hỏi số lượng


Các vật không đếm được như: oil, rice, water, money, ...


How much + danh từ không đếm được + ... ?- How much bread you do need?
Anh cần bao nhiêu bánh mì?
- How much oil is there in the can?
Trong thùng có bao nhiêu dầu?

Chú ý: • much được sử dụng cho danh từ không đếm được.  - He has much money.
  Anh ta có nhiều tiền.
  - There is much coffee in the can.
  Có nhiều cà phê trong hộp.


 • many được sử dụng cho danh từ đếm được, tuy nhiên các em cần lưu ý rằng danh từ phải ở dạng số nhiều. Để hỏi số lượng của vật đếm được, các em sử dụng How many ...?  - I have many books.
  Tôi có nhiều sách.
  - How many books do you buy today?
  Hôm nay bạn mua bao nhiêu cuốn sách?Hỏi giá tiền


Để hỏi giá tiền của một cái gì đó, các em sử dụng mẫu câu:


How much + be + danh từ?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thói xấu nhất là sự buông tuồng, kẻ thù nguy hiểm nhất là sự ngu dốt.
Ngạn ngữ Nhật Bản
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên