CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI


1. Tác dụng với phi kim


a) Tác dụng với oxi: Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,…) tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit.


b) Tác dụng với phi kim khác (Cl.,, S,…): Nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, tạo thành muối.


2. Tác dụng với dung dịch axit


Nhiều kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl,…) tạo thành muối và H2.


3. Tác dụng với dung dịch muối


Kim lọại hoạt dộng mạnh hơn (trừ Na, K, Ba,…) tác dụng với muối của kim loại yếu hơn, tạo thành muối và kim loại mới., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hài lòng với chút ít là sự thông thái lớn nhất; người ta càng giàu càng nhiều lo lắng; nhưng một tâm hồn mãn nguyện là một kho báu ẩn mình, và rắc rối khó mà tìm thấy nó.
To be satisfied with a little, is the greatest wisdom; and he that increaseth his riches, increaseth his cares; but a contented mind is a hidden treasure, and trouble findeth it not.
Akhenaton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring