Hóa Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10 môn Hóa Học

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 27-28 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 27-28 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắ

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 30 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN . Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN  . Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35

CHƯƠNG 2: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 41 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 2: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 t

CHƯƠNG 2: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 47-48 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 2: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10 cơ b

CHƯƠNG 2: LUYỆN TẬP : BẢNG TUẦN HOÀN SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 54 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 2: LUYỆN TẬP : BẢNG TUẦN HOÀN SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướn

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 5, 6 trang 60 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 5, 6 trang 60 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắ

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LIÊN KẾT cỘNG HÓA TRỊ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 5, 6, 7 trang 64 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LIÊN KẾT cỘNG HÓA TRỊ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 64 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắ

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SGK Hóa lớp 10

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắ

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LUYỆN TẬP : LIÊN KẾT HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 76 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LUYỆN TẬP : LIÊN KẾT HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 76 SGK Hóa lớp 10 cơ

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 82-83 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 82-83 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắt lý thuyết :
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru