XtGem Forum catalog

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 8 (Test 2)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.1. a. dangerous b. travel c. man d. traffic
2. a. help b. left c. market d. intersection
3. a. policeman b. sign c. bike d. spider
4. a. truck b. unload c. turn d. lunch
5. a. fly b. copy c. sky d. by

1a 2c 3a 4c 5bBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. He is driving a truck. He’s a truck .... .
a. driver b. rider c. teacher d. engineer
7. There is .... intersection ahead.
a. a b. an c. the d. (để trống)
8. We must cross the road .... care.
a. by b. with c. for d. (để trống)
9. Our roads are .... places.
a. care b. careful c. danger d. dangerous
10. He .... his truck now.
a. drive b. drives c. driving d. is driving

6a 7b 8b 9d 10dBài 3: Tìm lỗi sai.11. They playing soccer in the yard.
A B C D
12. She is doing her homeworks.
A B C D
13. He goes to a farm by his truck.
A B C D
14. Look at that man in a mortobike.
A B C D
15. They are loading the truck by flower.
A B C D

11b 12d 13c 14d 15dBài 4: Khẳng định sau là True, False hay No Information (chưa có thông tin).Hi, My name is Quang. I am a truck driver. Every morning, I travel to a
farm at five o’clock. A farmer is waiting for me at the farm. We load
vegetables onto the truck. Then, I drive to Ha Noi. I take the vegetables
to the market. At the market, I unload the vegetable. I eat my breakfast
at a foodstall at seven o’clock.
16. Quang is a truck driver
a. True b. False c. No information
17. Every day, he travels to a farm.
a. True b. False c. No information
18. He load flowers onto the truck.
a. True b. False c. No information
19. He takes vegetables to the market.
a. True b. False c. No information
20. He eats his lunch at home.
a. True b. False c. No information

16a 17a 18b 19a 20cCác bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã thấy đủ những người chết vì một lý tưởng. Tôi không tin vào chủ nghĩa anh hùng; tôi biết nó dễ dàng và tôi đã học được rằng nó có thể đẫm máu. Điều tôi mong muốn là sống và chết cho điều tôi yêu.
I've seen of enough of people who die for an idea. I don't believe in heroism; I know it's easy and I've learned it can be murderous. What interests me is living and dying for what one loves.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên