Old school Easter eggs.

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)
Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)


Động từ khuyết thiếu là gì?


Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) là các động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính. Động từ khuyết thiếu đóng vai trò là Trợ động từ trong câu.


Trong tiếng Anh có các động từ khuyết thiếu sau: CAN, COULD, MAY, MUST, OUGHT TO, WILL, SHALL, NEED, WOULD, DARE. Trong phần này chúng ta sẽ cùng học về cách sử dụng các động từ khuyết thiếu CAN, MUST, NEED.


List sau liệt kê các lí do tại sao lại gọi là Động từ khuyết thiếu: • Không thay đổi ở thì Hiện tại đơn (không chia tức là không thêm s hay es).  - He can speak English.
  Anh ấy có thể nói tiếng Anh.
  - She must get up early.
  Cô ấy phải thức dậy sớm.


 • Trong câu đầy đủ, sau động từ khuyết thiếu luôn luôn có động từ chính theo sau. Động từ chính này ở dạng nguyên thể (không chia, không có to).  - He will go to school today.
  Anh ấy sẽ đi học hôm nay.
  - We can turn right on that corner.
  Chúng ta có thể rẽ phải ở góc đường kia.


 • Có nhiều nhất HAI THÌ: thì Hiện tại đơn và Quá khứ đơn, trong đó MUST, OUGHT TONEED chỉ có MỘT THÌ hiện tại. • Không cần trợ động từ (do, does, did, ...) trong câu hỏi, phủ định. Chính các động từ khuyết thiếu này đóng luôn vai trò làm trợ động từ trong các câu này.  - Can you read this letter?
  Bạn có thể đọc lá thư này không?Ghi nhớ:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.
If God hadn't rested on Sunday, He would have had time to finish the world.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên