80s toys - Atari. I still have

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)
Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)


Cách thành lập


am/is/are + V-ing


Cách sử dụng


Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả: • Một hành động xảy ra ở thời điểm nói. Trong câu thường có từ now, right now, at the moment, at present, ...  - The pupils are doing the exercise in class now.
  Bây giờ học sinh đang làm bài tập trong lớp.
  - What are they doing at the moment?
  Lúc này họ đang làm gì vậy?


 • Một hành động đang diễn tiến bất chợt một hành động khác xảy ra ở hiện tại. (Hành động bất chợt xen vào giữa này được diễn tả ở thì Hiện tại đơn)  - Today, when I am going to school, I meet my uncle.
  Hôm này khi tôi đang đi học, tôi gặp chú tôi.
  - When he is studying, his friend comes in.
  Khi cậu ấy đang học, bạn cậu ta vào phòng.


 • Một hành động xảy ra thời điểm xung quanh hiện tại.  - Tom’s friends are working in a bank.
  Các bạn của Tom đang làm việc ở ngân hàng.
  - His sister is studying at college.
  Chị của cậu ta đang học đại học.


 • Hai hoặc nhiều hành động xảy ra cùng một lúc ở hiện tại.  - Now when I am studying in class, my father is working in the office.
  Bây giờ khi tôi đang học trong lớp, bố tôi đang làm việc ở văn phòng.


 • Một sự sắp xếp hay một kế hoạch trong tương lai. (Trong câu thường có từ chỉ thời gian trong tương lai.)  - What are you doing this weekend?
  Cuối tuần này bạn định làm gì?
  - Where are they going for their next holiday?
  Họ định đi đâu vào kì nghỉ hè tới này?Dạng phủ định, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên