XtGem Forum catalog

Hóa Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Hóa Học

Bài 2: Một số oxit quan trọng (giải bài tập số 1, 2, 3, 4)

Dưới đây là chi tiết cách giải bài 1, 2, 3, 4 thuộc bài một số oxit quan trọng trong chương I các loại hợp chất vô cơ.  Tóm tắt lý

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 11 SGK Hóa lớp 9 cơ bản Bài 1:(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Đề bài

Bài 4: Một số axit quan trọng (giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 19 SGK Hóa lớp 9 cơ b

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9 cơ bản Tóm

Tính chất hóa học của bazơ: Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BA ZƠ Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

Bài 8: Một số bazơ quan trọng

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ BA ZƠ QUAN TRỌNG. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 27-30 SGK Hóa lớp 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33 SGK Hóa lớp 9 cơ

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Hóa lớp 9 cơ bản Tóm

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.LUYỆN TẬP : MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.LUYỆN TẬP : MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.PHÂN BÓN HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 39 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.PHÂN BÓN HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 39 SGK Hóa lớp 9 cơ bản Tóm tắt lý thuy

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK Hóa lớp 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Hóa lớp 9 cơ bản Tóm tắt lý

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 9 cơ bản Tóm
Ngẫu Nhiên