Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

Chương 3: Cacbon – Silic – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Công nghiệp silicat – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyết: Công nghiệp silicat Công

Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 92 SGK Giải tích 12 cơ bản) a) un 

Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 64 SGK Giải tích 12 cơ bản) Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.Kí hiệu Ak là biến cố: “Người thứ k bắn trúng”, k = 1, 2.

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản) Viết phương trình tiếp tuyến của đường hypebol y = 1/x a) Tại điểm (1/2; 2) b) Tạ

CHƯƠNG 5: Luyện tập ankan và xicloankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 123 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 5: Luyện tập ankan và xicloankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 123 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyết

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL .ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 c

Bài 3: Cấp số cộng (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 98 SGK Giải tích 11 cơ bản) Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Xicloankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 121 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Xicloankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 121 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyết : Xic

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 7)

Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 29 SGK Giải tích 12 cơ bản) Giải các phương trình sau: a. sin 3x – cos 5x = 0 b. tan 3x . tan x = 1. Hướng dẫn

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 58 SGK Giải tích 12 cơ bản) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của (x3 + 1/x)8 Hướng dẫn giải: Ta có:

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Ankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 – 117 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Ankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 – 117 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyế

Bài 1: Hàm số lượng giác (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 17 SGK Giải tích 12 cơ bản) Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn [-π;3π/2] để hàm số y = tanx ; a. Nhận g

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản) Tìm số gia của hàm số f(x) =  x3, biết rằng : a) x0 = 1; ∆x = 1 b) x0 = 1; ∆x = -
Ngẫu Nhiên