Old school Easter eggs.

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nào được tình yêu làm cho tư tưởng sáng sủa lên, đôi tay mạnh mẽ thêm, người đó mới yêu thực sự.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên