Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 58 SGK Giải tích 12 cơ bản)Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của (x3 + 1/x)8

Hướng dẫn giải:


Ta có: (x3 + 1/x)Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)


Trong tổng này, số hạng Ck8 x24 – 4k không chứa x khi và chỉ khi


Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)⇔ k = 6.


Vậy số hạng không chứa x trong khai triển (theo công thức nhị thức Niu – Tơn) của biểu thức đã cho là C68 = 28.Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 58 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Từ khai triển biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.
When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog