Pair of Vintage Old School Fru

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tìm số gia của hàm số f(x) =  x3, biết rằng :









a) x0 = 1; ∆x = 1


b) x0 = 1; ∆x = -0,1


Hướng dẫn giải


a) ∆y = f(x0+∆x) – f(x0) = f(2) – f(1) = 2– 13 = 7.


b) ∆y = f(x0+∆x) – f(x0) = f(0,9) – f(1) = (9/10)3– 13 = 729/1000 – 1 = -0,271.


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tính ∆y và ∆y/∆x  của các hàm số sau theo x và ∆x :


a) y = 2x – 5;                                           b) y = x2 – 1;



, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương.
Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.
Amelia Earhart
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên