Insane

Unit 5 The Media: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media write lớp 40. Read the forum on the Internet in the reading text again (5.Read). Write a passage about the benefits of the Internet.

UNIT 5: THE MEDIA

WRITE (VIẾT)

 

Read the forum on the Internet in the reading text again (5.Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following use. (Đọc lại diễn dàn trên Internet ở bài đọc. Hãy viết một đoạn về lợi ích của mạng Internet. Em có thể dùng những câu gợi ý sau)

- The Internet as a source of information (news, articles, weather Forecast, eel..)

(Internet là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết v.v...)

- The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, eel..)

(Internet là nguồn giải trí (âm nhạc, phim ảnh và trò chơi v.v...)

- The Internet as a means of education (on - line schools, on - line lessons, self - study, eel..)

(Internet là phương tiện giáo dục (trường trực tuyến, bài học trên mạng, tự học v.v...), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất chúng ta có trên thế giới này là khám phá ra những chân lý mới, và đứng sau nó chính là loại bỏ thành kiến cũ.
The greatest and noblest pleasure which we have in this world is to discover new truths, and the next is to shake off old prejudices.
Friedrich II
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên