Unit 5 The Media: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media write lớp 40. Read the forum on the Internet in the reading text again (5.Read). Write a passage about the benefits of the Internet.

UNIT 5: THE MEDIA

WRITE (VIẾT)

 

Read the forum on the Internet in the reading text again (5.Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following use. (Đọc lại diễn dàn trên Internet ở bài đọc. Hãy viết một đoạn về lợi ích của mạng Internet. Em có thể dùng những câu gợi ý sau)

- The Internet as a source of information (news, articles, weather Forecast, eel..)

(Internet là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết v.v...)

- The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, eel..)

(Internet là nguồn giải trí (âm nhạc, phim ảnh và trò chơi v.v...)

- The Internet as a means of education (on - line schools, on - line lessons, self - study, eel..)

(Internet là phương tiện giáo dục (trường trực tuyến, bài học trên mạng, tự học v.v...), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn lạc thú và nhiều những thứ được gọi là tiện nghi của cuộc sống không chỉ không thể thiếu mà còn là trở ngại tích cực cho bước tiến của nhân loại.
Most of the luxuries and many of the so
called comforts of life are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid