Unit 5 The Media: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media write lớp 40. Read the forum on the Internet in the reading text again (5.Read). Write a passage about the benefits of the Internet.

UNIT 5: THE MEDIA

WRITE (VIẾT)

 

Read the forum on the Internet in the reading text again (5.Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following use. (Đọc lại diễn dàn trên Internet ở bài đọc. Hãy viết một đoạn về lợi ích của mạng Internet. Em có thể dùng những câu gợi ý sau)

- The Internet as a source of information (news, articles, weather Forecast, eel..)

(Internet là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết v.v...)

- The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, eel..)

(Internet là nguồn giải trí (âm nhạc, phim ảnh và trò chơi v.v...)

- The Internet as a means of education (on - line schools, on - line lessons, self - study, eel..)

(Internet là phương tiện giáo dục (trường trực tuyến, bài học trên mạng, tự học v.v...), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog