pacman, rainbows, and roller s

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Ankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 – 117 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Ankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 – 117 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Ankan

1. Khái niệm


–          Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)


–          Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)


2. Đồng đẳng, danh pháp


– Đồng phân cấu tạo: Ankan từ C4H10 trở đi có công thức đồng phân cấu tạo mạch cacbon (mạch không phân nhánh và phân nhánh)


Danh pháp ankan có mạch nhánh:


Số chỉ nhánh- tên nhánh + tên mạch chính + an


Mạch chính là mạch cacbon dài nhất, chứa nhiều nhánh hơn., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì cũng chỉ tìm lợi cho mình thì không thể có hạnh phúc được. Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên