CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Ankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 – 117 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Ankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 – 117 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Ankan

1. Khái niệm


–          Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)


–          Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)


2. Đồng đẳng, danh pháp


– Đồng phân cấu tạo: Ankan từ C4H10 trở đi có công thức đồng phân cấu tạo mạch cacbon (mạch không phân nhánh và phân nhánh)


Danh pháp ankan có mạch nhánh:


Số chỉ nhánh- tên nhánh + tên mạch chính + an


Mạch chính là mạch cacbon dài nhất, chứa nhiều nhánh hơn., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi giày vò của người đang yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967