CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Ankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 – 117 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Ankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 115 – 117 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Ankan

1. Khái niệm


–          Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)


–          Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)


2. Đồng đẳng, danh pháp


– Đồng phân cấu tạo: Ankan từ C4H10 trở đi có công thức đồng phân cấu tạo mạch cacbon (mạch không phân nhánh và phân nhánh)


Danh pháp ankan có mạch nhánh:


Số chỉ nhánh- tên nhánh + tên mạch chính + an


Mạch chính là mạch cacbon dài nhất, chứa nhiều nhánh hơn., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt