Chương 1. Điện trường và cường độ điện trường , Đường sức điện- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 21 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  trang  21  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

 


Câu 1: Viết công thức tính và nêu những đặc điểm  của cường độ điện trường của một điện tích điểm.


Câu 2: Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào?


Câu 3: Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.


Câu 4: Nêu định nghĩa và đặc điểm của đường sức điện.


Câu 5:  Điện trường đều là gì ?


Câu 6: Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm


A. Điện tích Q., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con bất hiếu luôn oán trách mẹ cha, người xấu mắc nợ oán chủ cho vay.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s