80s toys - Atari. I still have

Chương 6. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 111 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  trang  111 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là


A. ns1.                                                     B. ns2.


C. ns2np1.                                                D. (n-1)dxnsy.


Câu 2: Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?


A .Ag+.                                            B. Cu+.


C. Na+.                                            D. K+.


Câu 3: Nồng độ phbần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam Kali loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây?


A.15,47%.                                        A                 B. 13,97%., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu.
No one can develop freely in this world and find a full life without feeling understood by at least one person.
Paul Tournier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên