Hóa Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12 môn Hóa Học

Chương I. Bài 1.Este – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 7, 8 SGK Hóa lớp 12 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6  trang  7, 8  SGK Hóa lớp 12 tập 1 ĐỀ BÀI Câu 1: Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai)

Chương I. Bài 2.Lipit – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 SGK Hóa lớp 12 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  12  SGK Hóa lớp 12 tập 1 ĐỀ BÀI Câu 1: Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động v

Chương I. Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 15,16 SGK Hóa lớp 12 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  15,16  SGK Hóa lớp 12 tập 1 ĐỀ BÀI Câu 1: Xà phòng là gì? Câu 2: Phát biểu

Chương I. Bài 4. Luyện tập este và chất béo – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 18 SGK Hóa lớp 12 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  18  SGK Hóa lớp 12 tập 1 ĐỀ BÀI Câu 1: So sánh chất béo và este về

Chương II. Bài 1. Glucozo – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 25 SGK Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  25  SGK Hóa lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Glucozơ và fructozơ A. Đều tạo được dun

Chương II. Bài 2. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33, 34 SGK Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  33, 34  SGK Hóa lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng? A.

Chương II. Bài 3. Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 36, 37 SGK Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  36, 37  SGK Hóa lớp 12 Câu 1: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđe

Chương III. Bài 9. Amin – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 43, 44 SGK Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  44  SGK Hóa lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenyl

Chương III. Bài 10. Amino axit – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 48 SGK Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  48  SGK Hóa lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có ba

Chương III. Bài 11. Peptit và Protein – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 55 SGK Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  55  SGK Hóa lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipepti

Chương III. Bài 12. Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 56, 57 SGK Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  56, 57  SGK Hóa lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi mà

Chương 4. Bài 13. Đại cương về Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 64 SGK Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  64  SGK Hóa lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Cho các polime: polietilen, xenlulozo,
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog