The Soda Pop

Chương 6. Nhôm và hợp chất của nhôm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 129 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  trang  129 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: 


Câu 2: Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?


Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính.


B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.


C. Al2O3 + là một oxit trung tính.


D. Al(OH)3 là một hiđroxxit lưỡng tính


Câu 4: Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính?, , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại. Luận anh hùng chớ kể hơn thua.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên