Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 165 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  165  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :


a)Fe + H2SO4 (đặc) -> SO2 + …


b)Fe + HNO3 (đặc) -> NO2 + …


c)Fe + HNO3 (loãng) -> NO + …


d) FeS + HNO3 -> NO + Fe2(SO4)3 + …


Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau :


Al – Fe ;Al – Cu và Cu – Fe.


Câu 3: Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngay sau khi hành vi được giải thích bằng sự biện luận phức tạp thì hãy tin rằng hành vi đó là xấu xa. Cách giải quyết của lương tâm là thẳng thắn và đơn giản.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane