Snack's 1967

Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 186, 187 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  186, 187  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?


Câu 2: Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.


Câu 3: Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?


Câu 4: Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:


Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  186, 187  SGK Hóa lớp 12


Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là:


A. củi, gỗ, than cốc.


B. than đá. xăng dầu., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu anh tin rằng buồn tủi hay lo lắng đủ nhiều sẽ có thể thay đổi quá khứ hay tương lai, anh đang sống trên một hành tinh khác với một hệ thống hiện thực khác.
If you believe that feeling bad or worrying long enough will change a past or future event, then you are residing on another planet with a different reality system.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên