Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì qua skhws tiếp diễn – Past Progressive

Cấu tạo:was/ were + V-ingCách dùng:


+ Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quả khứ.


Vi dụ:


–    This time last year I was living in Brazil.


Vào thời gian này năm ngoái tôi đang sống ở Bra-xin.


–    What were you doing at 8 o’clock last night?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch.
I prefer liberty with danger than peace with slavery.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru