Bài 47: Quần thể sinh vật
Chương II: Hệ sinh thái – Quần thể sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 1421.Hãy lấy hai vi dụ chứng minh các cá thể trong quần thề hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Ví dụ trong quần thể ong mật:


+Có sự phán công để cùng hỗ trợ cho nhau:


–       Ong chúa: chuyên nhiệm vụ sinh sản.


–       Ong thợ có nhóm giữ nhiệm vụ hút mật, lấy phấn hoa, có nhóm làm vệ sinh tổ, nhóm bảo vệ…


+ Khi số lượng cá thể trong quần thể tăng mạnh gây ra sự cạnh tranh gay gắt nhau về thức ăn, nơi ở dẫn đến sự xẻ đàn thì cạnh tranh mới được giảm nhẹ.2. Từ bảng sô lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì.


Bài 47: Quần thể sinh vật

Hình tháp của chuột đồng có dạng ổn định.


Hình tháp của chim trĩ có dạng phát triển., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thay đổi khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn.
Change is difficult but often essential to survival.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru