80s toys - Atari. I still have

Chương I – Tiết 7 : Hoá trị – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 37, 38
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 37, 38


1.

a) Hoá trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử) là gì ?


b) Xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố là hai đơn vị ?


Hướng dẫn giải


Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử)


Xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tố H được chọn làm đơn vị và hoá trị của O làm hai đơn vị.


2. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các chất sau đây :


Chương I – Tiết 7 : Hoá trị – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 37, 38


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.
I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity.
Igor Stravinsky
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên