XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 7 : Hoá trị – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 37, 38
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 37, 38


1.

a) Hoá trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử) là gì ?


b) Xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố là hai đơn vị ?


Hướng dẫn giải


Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử)


Xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tố H được chọn làm đơn vị và hoá trị của O làm hai đơn vị.


2. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các chất sau đây :


Chương I – Tiết 7 : Hoá trị – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 37, 38


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ta mong ngươi hãy can đảm; linh hồn anh dũng có thể cải thiện cả tai ương.
I beg you take courage; the brave soul can mend even disaster.
Catherine II
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên