XtGem Forum catalog

Chương III. Bài 9. Amin – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 43, 44 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  44  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy


A. amoniac < etylamin < phenylamin.


B. etylamin < amoniac < phenylamin.


C. phenylamin < amoniac < etylamin.


D. phenylamin < etylamin < amoniac.


Câu 2: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?


A. Nhận biết bằng mùi;


B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời nói đúng là những thứ không chắc chắn, chúng thường nghe hay ho lắm nhưng lại mang ý nghĩa đối lập với những gì người ta nghĩ.
Words are such uncertain things, they so often sound well but mean the opposite of what one thinks they do.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên