XtGem Forum catalog

Chương 6. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 111 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  trang  111 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là


A. ns1.                                                     B. ns2.


C. ns2np1.                                                D. (n-1)dxnsy.


Câu 2: Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?


A .Ag+.                                            B. Cu+.


C. Na+.                                            D. K+.


Câu 3: Nồng độ phbần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam Kali loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây?


A.15,47%.                                        A                 B. 13,97%., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên