Snack's 1967

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 162 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = 7 + x – x2 tại x0  = 1;


b) y =  x3 – 2x + 1 tại x0 = 2.


Hướng dẫn giải


a) Giả sử  ∆x  là số gia của số đối tại x0= 1. Ta có:


∆y = f(1 + ∆x) – f(1) = 7 + (1 + ∆x) – (1 + ∆x)2 – (7 + 1 – 12) = -(∆x)– ∆x ;

∆y/∆x = – ∆x – 1 ; Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm (Giải bài tập 1,2,3)= -1.


Vậy f'(1) = -1.


b) Giả sử  ∆x  là số gia của số đối tại x0= 2. Ta có:


∆y = f(2 + ∆x) – f(2) = (2 + ∆x)– 2(2 + ∆x) + 1 – (23 – 2.2 + 1) = (∆x)3 + 6(∆x)2 + 10∆x;, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông, không ra thế nào cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên