XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Language Focus Trang 159 SGK. Dùng các động từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. Một động từ có thê dùng nhiều lần.

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Intonation: The falling tune

* Grammar:

Exercise 1. Dùng các động từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. Một động từ có thê dùng nhiều lần.

Đáp án.

1. give up              2. fill in                      3. turn on

4. take off              5. wash up                6. look up    

7. turn off              8. fill in                            9. continue        , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra mình không còn thật sự quan tâm rồi tương lai sẽ trở thành một người như thế nào, mà quan trọng là bạn có đang sống một cuộc sống mà bạn là chính mình không.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên