80s toys - Atari. I still have

Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Language Focus Trang 159 SGK. Dùng các động từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. Một động từ có thê dùng nhiều lần.

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Intonation: The falling tune

* Grammar:

Exercise 1. Dùng các động từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. Một động từ có thê dùng nhiều lần.

Đáp án.

1. give up              2. fill in                      3. turn on

4. take off              5. wash up                6. look up    

7. turn off              8. fill in                            9. continue        , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ.
Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên