Insane

Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Language Focus Trang 159 SGK. Dùng các động từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. Một động từ có thê dùng nhiều lần.

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Intonation: The falling tune

* Grammar:

Exercise 1. Dùng các động từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. Một động từ có thê dùng nhiều lần.

Đáp án.

1. give up              2. fill in                      3. turn on

4. take off              5. wash up                6. look up    

7. turn off              8. fill in                            9. continue        , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.
When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên