Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 169 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = (9 -2x)(2x3– 9x2 +1);


b) y = Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)c) y = (x -2)√(x2 +1);


d) y = tan2x +cotx2;


e) y = Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)


Hướng dẫn giải:


a) Cách 1:


y’ = (9 -2x)'(2x3– 9x2 +1) +(9 -2x)(2x3– 9x2 +1)’ = -2(2x3– 9x2 +1) +(9 -2x)(6x2 -18x) =  -16x3 +108x2 -162x -2.


Cách 2: y = -4x4 +36x3 -81x2 -2x +9, do đó, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dạy người phải theo đường ngay lẽ thẳng.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog