Polaroid

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 169 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = (9 -2x)(2x3– 9x2 +1);


b) y = Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)c) y = (x -2)√(x2 +1);


d) y = tan2x +cotx2;


e) y = Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)


Hướng dẫn giải:


a) Cách 1:


y’ = (9 -2x)'(2x3– 9x2 +1) +(9 -2x)(2x3– 9x2 +1)’ = -2(2x3– 9x2 +1) +(9 -2x)(6x2 -18x) =  -16x3 +108x2 -162x -2.


Cách 2: y = -4x4 +36x3 -81x2 -2x +9, do đó, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu.
Health is not valued till sickness comes.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên