The Soda Pop

Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 132 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

a. Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)


b. Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)


Hướng dẫn giải:


a) Hàm số f(x) = (x+1)/(3x-2)xác định trên R\{2/3} và ta có x = 4 ∈ (2/3;+∞).


Giả sử (xn) là dãy số bất kì và xn ∈ (2/3;+∞); xn ≠ 4 và xn → 4 khi n → +∞.


Ta có lim f(xn) = Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3) = 1/2

Vậy:


Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3) = 1/2


b) Hàm số f(x) = Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3) xác định trên R., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ.
The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên