XtGem Forum catalog

Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:









a. Một chữ số ?


b. Hai chứ số ?


c. Hai chữ số khác nhau ?


Hướng dẫn giải:


a. 4 số.


b. Số tự nhiên cần lập có dạng Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 1,2), với a, b ∈ {1, 2, 3, 4} có kể đến thứ tự.


Để lập được số tự nhiên này, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây:


Hành động 1: Chọn chữ số a ở hàng chục. Có 4 cách để thực hiện hành động này



, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới... không mạnh cũng không trong.
Friendship's the wine of life: but friendship new... is neither strong nor pure.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên