XtGem Forum catalog

Hóa Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10 môn Hóa Học

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 86-87 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 86-87

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 89-90 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 89-

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 96 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN.  Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 96 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tó

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN.

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN.  Tóm tắt lý thuyết: Nhóm Halogen I.NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUẦN HOÀN Nhóm VII A trong bảng tuần

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN – CLO. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 101 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN – CLO Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 101 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắt lý thuyết: Clo

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. HIDRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 106 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. HIDRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 106 SGK Hóa

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. FLO – BROM – IOT. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 114 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. FLO – BROM – IOT Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 114 SGK Hóa lớp 10 cơ bản T

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK H

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LÝ THUYẾT CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH. Hướng dẫn ôn tập lý thuyết SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LÝ THUYẾT CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH. Hướng dẫn ôn tập lý thuyết SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắt lý thuyết

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. OXI – ZON. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 127 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH.  OXI – ZON. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 127 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắt lý thuyết

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LƯU HUỲNH. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LƯU HUỲNH. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắt lý thuyết

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA –  LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ngẫu Nhiên