Teya Salat

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?


A. HCl, HBr, HI, HF


B. HBr, HI, HF, HCl


C. HI, HBr, HCl, HF


D. HF, HCl, HBr, HI


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khắc ghi một sự thật lớn lao vào trí nhớ là đáng nể; khắc ghi nó vào đời mình là khôn ngoan.
Committing a great truth to memory is admirable; committing it to life is wisdom.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên