CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?


A. HCl, HBr, HI, HF


B. HBr, HI, HF, HCl


C. HI, HBr, HCl, HF


D. HF, HCl, HBr, HI


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.
Do you love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog