Duck hunt

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?


A. HCl, HBr, HI, HF


B. HBr, HI, HF, HCl


C. HI, HBr, HCl, HF


D. HF, HCl, HBr, HI


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì hãy nói vài lời tốt đẹp. Nếu cần chỉ trích thì nên nhớ chỉ những người quan trọng với mình mới xứng đáng với những nhận xét chân thật ấy.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên