Duck hunt

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 118-119 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?


A. HCl, HBr, HI, HF


B. HBr, HI, HF, HCl


C. HI, HBr, HCl, HF


D. HF, HCl, HBr, HI


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lý lẽ tốt nhất tôi biết về cuộc đời bất tử là sự tồn tại của người xứng đáng với nó.
The best argument I know for an immortal life is the existence of a man who deserves one.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên