pacman, rainbows, and roller s

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 89-90 SGK Hóa lớp 10 cơ bản




CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 89-90 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết: Luyện tập phản ứng ôxi hóa khử









a) Sự oxi hoá là sự nhường electron, là sự tăng số oxi hoá.


Sự khử là sự thu electron, là sự giảm số oxi hoá.


Người ta còn gọi sự oxi hoá là quá trình oxi hoá, sự khử là quá trình khử.


b) Sự oxi hoá và sự khử là hai quá trình có bản chất trái ngược nhau nhưng xảy ra đổng thời trong một phản ứng. Đó là phản ứng oxi hoá – khử.


c) Chất khử là chất nhường electron, là chất chứa nguvên tố có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố có sô’ oxi hoá giảm sau phản ứng. Trong phản ứng oxi hoá – khử bao giờ cũng có chất khử và chất oxi hoá tham gia. Chất khử còn gọi là chất bị oxi hoá và chất oxi hoá còn gọi là chất bị khử.


d) Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng. Nếu dựa vào sự thay đổi sô’ oxi hoá thì phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.


e) Dựa vào số oxi hoá người ta chia các phản ứng thành 2 loại, đó là phản úng oxi hoá – khử (số oxi hoá thay đổi) và phản ứng không thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử (số oxi hoá không thay đổi).


Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)



, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bước đường của tình yêu chân thực chẳng bao giờ bằng phẳng cả.
The courses of true love never did run smooth.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên