Lamborghini Huracán LP 610-4 t

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA –  LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :


      SO2 + Br2 + 2H2O   ->   2HBr  +   H2SO4                    (1)


            SO2 + 2H2O   ->  3S +2H2O                                (2)


Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ?


A.Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.


B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đã đến lúc cần giáo dục quần chúng ngừng lại các tranh cãi dưới danh nghĩa tôn giáo, văn hóa, quốc gia và các hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau. Đấu tranh như thế là vô dụng và tự tử.
The time has come to educate people, to cease all quarrels in the name of religion, culture, countries, different political or economic systems. Fighting is useless and suicide
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên