Ring ring

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LƯU HUỲNH. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LƯU HUỲNH.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng :

S + H2SO4 ->  3SO2 + 2H2O


Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là


A. 1 : 2.


B. 1 : 3.


C. 3 : 1.


D. 2 : 1., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì cũng có giới hạn
quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.
Everything has its limit
iron ore cannot be educated into gold.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên