CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 147 SGK Hóa lớp 10 cơ bản




CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 147 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết









Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Cho phương trình hóa học :


H2SO4(đặc)  +   8HI   ->   4I2   +   H2S   +   4H2O.


Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất ?


A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.


B. HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.


C. H2SO4 oxi hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.



, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.
Happiness is not a goal; it is a by
product.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane