Old school Swatch Watches

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 82-83 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 82-83 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ


1. Định nghĩa phản ứng oxi hoá – khử


Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có  sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tô’ hay phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong dó có sự chuyến electron giữa các chất phản ứng.


2. Xác định số oxi hoá trong hợp chất


Chú ý : Người ta ghi sô oxi hoá ở phía trên nguyên tử của nguyên tố. Ghi dấu trước, số sau.


II. QUAN HỆ GIỮA HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ CỦA NGUYÊN TỐ


Như ta đã biết một số nguyên tố có nhiều hoá trị khác nhau, vậy số oxi hoá và hoá trị của nguyên tố có liên quan gì với nhau không ?


Hoá trị gắn liền với liên kết hoá học. Số oxi hoá gắn liền với sự chuyển dịch electron nên nhiều khi số oxi hoá không trùng với hoá trị., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi đường đời gập ghềnh, nhớ giữ tinh thần luôn bằng phẳng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên