Ring ring

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. HIDRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 106 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. HIDRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 106 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết: Hidro clorua – axit clohidric và muối clorua

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Cho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?  1. 40,5 g                B. 45,5g            C. 55,5g                       D. 65.5g


Hướng dẫn giải:


Chon C


Mg + 2HCl  → MgCl2 + H2


X mol                x mol     x mol


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ưa khoái lạc là người phải chịu đau đớn.
A man of pleasure is a man of pains.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên