The Soda Pop

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. HIDRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 106 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. HIDRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 106 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết: Hidro clorua – axit clohidric và muối clorua

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Cho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?  1. 40,5 g                B. 45,5g            C. 55,5g                       D. 65.5g


Hướng dẫn giải:


Chon C


Mg + 2HCl  → MgCl2 + H2


X mol                x mol     x mol


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hy vọng không phải là giả vờ như rắc rối không tồn tại. Đó là mong ước chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Rằng đau thương sẽ được chữa lành và khó khăn được vượt qua. Rằng chúng ta sẽ rời khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng.
Hope is not pretending that troubles don't exist. It is the hope that they won't last forever. That hurts will be healed and difficulties overcome. That we will be led out of the darkness and into the sunshine.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên