Snack's 1967

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 86-87 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 86-87 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

I – PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ


1. Phản ứng hoá hợp


Tгопg phản ứng hoá hợp. số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.


2. Phản ứng phân huỷ


Trong phản ứng phân huý. số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thav đổi.


3. Phản ứng thế


Trong hoá học vô cơ, phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.


4. Phản ứng trao đổi, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống.
If you suffer, thank God! It is a sure sign that you are alive.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên