pacman, rainbows, and roller s

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 86-87 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 86-87 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

I – PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ


1. Phản ứng hoá hợp


Tгопg phản ứng hoá hợp. số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.


2. Phản ứng phân huỷ


Trong phản ứng phân huý. số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thav đổi.


3. Phản ứng thế


Trong hoá học vô cơ, phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.


4. Phản ứng trao đổi, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần phải học thường xuyên. Nghĩa là việc học tập không chỉ là công việc ở nhà trường. Nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa để ta có học thức. Học ở ngoài trường là một cộng việc suốt đời!
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên